Miljöpolicy

Rättsligt meddelande

Meddelande om upphovsrätt och skydd av personuppgifter

Detta är ett allmänt meddelande om upphovsrätt och skydd av personuppgifter gällande Jordkungen webbplats. På denna webbplats tillhandahåller Jordkungen information online. Att besöka eller använda denna webbplats innebär att du godkänner att du är juridiskt bunden av och skyldig att iaktta nedanstående villkor i detta meddelande om upphovsrätt och skydd av personuppgifter.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avsluta någon del av eller en funktion på denna webbplats, inklusive meddelandet om upphovsrätt och skydd av personuppgifter, och sådana ändringar ska träda i kraft omedelbart efter publicering av den ändrade delen eller funktionen på denna webbplats eller det ändrade meddelandet om upphovsrätt och skydd av personuppgifter.

Rättsligt meddelande 

UPPHOVSRÄTT, VARUMÄRKEN OCH ANVÄNDARVILLKOR

Innehållet på denna webbplats (”Innehållet”), vilket bland annat omfattar text, grafik, bilder, firmamärken, varumärken, logotyper och programvara skyddas av immaterialrättslig lagstiftning. Äganderätten till Innehållet övergår inte till dig eller någon annan användare av denna webbplats utan ska kvarstå hos Jordkungen eller hos den tredje part som har äganderätten till det material som publiceras på denna webbplats.

Jordkungen äger de namn som används för företagets verksamhet och namnen på de av företagets produkter och tjänster som omnämns på denna webbplats, och dessa namn skyddas av immaterialrättslig lagstiftning. Alla varumärken tillhör respektive ägare.

Du har rätt att läsa, e-posta, ladda ned eller skriva ut kopior av Innehållet, men endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Otillåten användning av Innehållet kan innebära brott mot upphovsrättslagar, varumärkeslagar eller andra lagar. Varje gång du e-postar, laddar ned eller skriver ut kopior av Innehållet måste du också inkludera alla upphovsrättsliga och andra meddelanden som är inkluderade i Innehållet, inklusive eventuella upphovsrättsmeddelanden nederst på sidan.

Innehållet får inte återges, skrivas av, lagras i ett system för lagring, analys och insamling av information, överföras till ett naturligt språk eller programmeringsspråk, återsändas i annan form eller via annat medium (elektroniskt, mekaniskt, fotografiskt, inspelat eller annat), säljas vidare, eller distribueras på nytt utan Jordkungen föregående skriftliga medgivande. Det är inte tillåtet att sälja eller förändra Innehållet eller återge, visa, offentligt uppföra, distribuera eller på annat sätt använda Innehållet på något sätt i officiellt eller kommersiellt syfte. Du får inte inkorporera denna webbplats eller någon del av dess innehåll, och du förbinder dig att inte kopiera någon del av denna webbplats till en server. Du förbinder dig även att inte visa eller använda Jordkungen namn, logotyper eller varumärken på något sätt utan Jordkungen föregående skriftliga medgivande.

Att använda Innehållet på en annan webbplats eller i något annat datornätverk i något syfte är uttryckligen förbjudet, däremot är det tillåtet att tillhandahålla HTML-hyperlänkar från din webbplats till denna webbplats förutsatt att det sker enligt användarvillkoren. Du beviljas härmed ett icke-exklusivt, begränsat och återkalleligt tillstånd att länka till denna webbplats. Du förbinder dig att inte lägga upp länkar till denna webbplats på ett sådant sätt att de kan misstas för annonsering eller uppfattas vara en rekommendation av någon organisation, produkt eller tjänst. Du förbinder dig att inte lägga upp länkar till denna webbplats från andra webbplatser, vilka en omdömesgill person skulle uppfatta som oanständiga, kränkande, trakasserande, stötande eller illvilliga. ASSA ABLOY förbehåller sig rätten att när som helst återkalla detta tillstånd, generellt eller enbart rätten att använda specifika länkar. Om Jordkungen återkallar detta tillstånd förbinder du dig att omedelbart radera och avaktivera alla dina länkar till denna webbplats.

Om du använder Innehållet på ett sätt som inte är uttryckligen tillåtet enligt dessa användarvillkor kan det innebära att du bryter mot upphovsrättsliga, varumärkesrättsliga och andra lagar. Om detta är fallet återkallar Jordkungen automatiskt ditt tillstånd att använda denna webbplats och Jordkungen har rätt att begära att du omedelbart förstör eventuella kopior du kan ha gjort av någon del av Innehållet. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas genom dessa villkor är förbehållna.

ANSVARSFRISKRIVNING

JORDKUNGEN LÄMNAR INGA UTFÄSTELSER AVSEENDE FÖLJDERNA AV ATT ANVÄNDA ELLER FÖRLITA SIG PÅ DENNA WEBBPLATS ELLER INNEHÅLLET SOM FINNS PÅ ELLER SOM FÖRMEDLAS AV DENNA WEBBPLATS. DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS SKER DÄRFÖR HELT PÅ EGEN RISK.

JORDKUNGEN TILLHANDAHÅLLER DENNA WEBBPLATS, DESS INNEHÅLL OCH TJÄNSTER ”I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGRA UTFÄSTELSER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE. I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG, FRISKRIVER SIG ASSA ABLOY HÄRMED UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER ANDRA, VILKET BLAND ANNAT OMFATTAR EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM ÄGANDERÄTT, SÄLJBARHET, ICKE-INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER OCH LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL. ASSA ABLOY LÄMNAR INGA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER OM KORREKTHETEN, TILLFÖRLITLIGHETEN, FULLSTÄNDIGHETEN, KONTINUITETEN ELLER AKTUALITETEN I INNEHÅLL, TJÄNSTER, PROGRAMVARA, TEXT, GRAFIK, LÄNKAR ELLER MEDDELANDEN SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ ELLER GENOM ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS. DU ANSVARAR FÖR ATT VIDTA ALLA DE FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER SOM KRÄVS FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT INNEHÅLL SOM DU EVENTUELLT MOTTAR FRÅN DENNA WEBBPLATS INTE INNEHÅLLER DATORVIRUS ELLER ANNAN POTENTIELLT SKADLIG DATORKOD.

Varken Jordkungen eller person eller företag med anknytning till Jordkungen är skadeståndsskyldiga för eventuella skador till följd av din användning eller oförmåga att använda denna webbplats eller del av Innehållet, tjänsterna eller materialet som tillhandahålls genom eller på denna webbplats (”detta skydd”). Detta skydd omfattar alla anspråk, oberoende av om de grundar sig på garanti, avtal, utomobligatoriskt ansvar, strikt ansvar eller annan rättslig grund, och oberoende av om Jordkungen har upplysts om risken för sådana skador eller inte. Detta skydd omfattar alla förluster inklusive, men inte begränsat till, direkta, indirekta, särskilda, oförutsedda och straffbara skador, följdskador, straffliknande skadestånd; skadestånd till följd av personskador eller vållande av annans död; vinstbortfall; samt skador till följd av förlorade data eller verksamhetsavbrott.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER; ANNONSER

Den här webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Dessa länkar är endast avsedda som en service till besökarna och utgör inte en rekommendation från Jordkungen avseende Innehållet som återfinns på eller tillhandahålls av sådana tredje parters webbplatser. Denna webbplats är inte ansvarig för Innehållet på länkade tredje parters webbplatser och vi granskar, kontrollerar eller bevakar inte material på tredje parts webbplatser. Vi gör inga utfästelser avseende Innehållet, korrektheten eller lagligheten i materialet på sådana tredje parters webbplatser.

Om du bestämmer dig för att besöka länkade webbplatser tillhörande tredje part från denna webbplats gör du det på egen risk. Din användning av tredje parters webbplatser regleras i respektive användarvillkor för dessa tredje parters webbplatser, inklusive respektive webbplats personuppgiftspolicy.

Om denna webbplats väljer att inkludera annonser från tredje part, kan dessa annonser innehålla länkar till andra webbplatser. Om inget annat uttryckligen anges rekommenderar denna webbplats aldrig någon produkt eller gör några utfästelser angående Innehållet, korrektheten eller lagligheten i material som finns på, eller länkas till via, en annons på denna webbplats.